top of page

Privacy policy
As the Netherlands–based enterprise I am required to state the Privacy Verklaring in Dutch language that you will find further below.

alle-huis.com


Omdat alle-huis.com veel waarde hecht aan uw privacy worden uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier
verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens alle-huis.com
verzamelt, met welk doel en met wie deze gedeeld kunnen worden.
De verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens in de zin van de wet is Katarzyna Andczak., handelende onder de naam alle-huis.com, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 81373252. 

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens* die alle-huis.com verwerkt van
gebruikers van haar diensten. Door gebruik te maken van website en/of gebruik te maken van diensten
van alle-huis.com, geeft u toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze
privacyverklaring.
*Persoonsgegevens in de zin van art. 4 EU-AVG: alle informatie over een geïdentificeerde of een
identificeerbare natuurlijke persoon. 

2. Welke gegevens worden er verzameld en waarom?
Voor het uitvoeren van haar diensten is het noodzakelijk dat alle-huis.com van u een aantal wettelijk
beschermde persoonsgegevens verzamelt en bewaart. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Bankrekeningnummer.

3. Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt?
alle-huis.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen
– Het afhandelen van uw betaling;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren;
– Unicreations verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze eigen belastingaangifte.


4. Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk is om diensten te
leveren en aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. In praktijk betekend dit dat uw
gegevens worden bewaard gedurende zolang u klant bij ons bent en daarna alleen indien wettelijk
verplicht in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

5. Verstrekking aan derden
De persoonsgegevens die u aan alle-huis.com verstrekt kunnen aan derde partij worden verstrekt enkel
met uw toestemming en indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven
doeleinden en /of de wettelijke verplichtingen (bijv. administratieve en of fiscale bewaarplicht).
alle-huis.com geeft nooit uw persoonsgegevens door aan andere partij waarmee er geen
verwerkingsovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de nodige
afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

6. Hoe worden uw gegevens beschermd
alle-huis.com gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. alle-huis.com neemt de passende
technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies,
vernietiging of onrechtmatig gebruik.
De gegevens worden opgeslagen op beveiligde pc, in met een wachtwoord beveiligde map en op een
externe schijf en/ of mobile telefoon. Al deze gegevensdragers zijn voorzien van de meest recente
versie van beveiligingssoftware en worden regelmatig geüpdatet.
Voor zover er persoonlijke gegevens worden verzameld buiten de hierboven omschreven digitale
opslag, worden deze bewaard in een middels een slot beveiligde kast. Derden hebben geen toegang tot
deze gegevens.
alle-huis.com is verplicht om eventuele datalek bij te vermelden in zgn. datalekkenregister. Ernstige
datalek, die waarschijnlijk nadelige gevolgen kan hebben voor de persoonlijke levenssfeer van
betrokkene wordt door alle-huis.com gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neemt u dan contact op met alle-huis@hotmail.com

7. Inzage, correctie en verwijdering
U mag alle-huis.com te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kun u alle-huis.com
verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen
indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift
worden verwerkt.
Verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd
naar : alle-huis@hotmail.com Indien wet dit toestaat zorgt alle-huis.com ervoor dat uw gegevens (of
een deel ervan) binnen 10 werkdagen worden verwijderd cq aangepast.


8. Cookies op website alle-huis.com
alle-huis.com gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of
smartphone. alle-huis.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren. Wij plaatsen geen cookies die uw surfgedrag bijhouden. U kunt u afmelden voor cookies
door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een
toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee


9. Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct
contact met alle-huis.com op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg
vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


10. Vragen
Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op
door mailbericht te sturen naar e-mailadres alle-huis@hotmail.com

Privacy Policy 

bottom of page